Կանաչ էներգիա՝ կայուն ապագա

Հիմնադրամի գործունեության նպատակներն են`
 • Նպաստել կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականության բարելավմանն ու իրականացմանը
 • Խթանել կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառման մշակույթի ձևավորմանն ու տարածմանը
 • Աջակցել բնական էկոհամակարգերի պահպանությանը, կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության մեխանիզմների ներդրմանն ու զարգացմանը
 • Իրականացնել կանաչ տեխնոլոգիաների արդյունավետության ու հեռանկարայնության մասին հասարակության իրազեկում, հանրությանը դարձնելով կանաչ տեխնոլոգիաների ներդրմանը մասնակից և դրանք ուղղորդելով դեպի հանրային և բիզնես օգտագործում
 • Կրթական ծրագրերի միջոցով ընդլայնել ոլորտի մասնագետների ու կազմակերպությունների ցանցը, նպաստելով ոլորտում մրցակցային դաշտի ձևավորմանը
 • Սեփական օրինակով ցույց տալ հանրային և բիզնես ոլորտներում կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետությունը:
 • Խթանել նորարարական, առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացը:
 • Կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտը դարձնել Հայաստանում զարգացած ու լայնորեն կիրառվող ոլորտ:

  Հիմնադրամի գործունեության խնդիրներն են՝
 • Համատարած դարձնել կանաչ տեխնոլոգիաների մասին հանրության իրազեկվածությունը և հասարակության լայն շերտերին ներգրավել այդ տեխնոլոգիաների արտադրման, ներդրման ու օգտագործման մեջ
 • Մեծապես ընդլայնել ոլորտի մասնագետների բազմությունը, իրազեկել կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարարությունների ու նոր տեխնոլոգիաների մասին
 • Ընդլայնել ոլորտում գործող տնտեսվարողների քանակը և նպաստել ոլորտում մրցակցային դաշտի կայացմանը
 • Նպաստել կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների մշակմանն ու ներդրմանը
 • Մշակել ոլորտը կարգավորող որոշումների, օրենքների նախագծեր և ներկայացնել համապատասխան մարմիններին
 • Իրականացնել լոբբինգ և շահերի պաշտպանություն
 • Նպաստել քաղաքաշինության, քաղաքային տնտեսության, արդյունաբերության և տնտեսության այլ բնագավառներում նորարարական, այդ թվում էներգախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրմանը
 • Ծավալել շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու բնական էկոհամակարգերի վերականգնմանն ուղղված գործունեություն
 • Խթանել ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման ու գյուղական համայնքներում նորարարական, առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացին
 • Նպաստել գյուղական համայնքներում կանաչ տեխնոլոգիաների և կայուն գյուղատնտեսության սկզբունքների ներդրմանն ու կիրառմանը
 • Աջակցել գյուղական համայնքներում բնական էկոհամակարգերի և շրջակա միջավայրի պահպանությանը, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությանը
 • Օժանդակել գյուղական համայնքներում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը` գյուղատնտեսական մթերքների և հումքի արտադրության ու վերամշակման ուղղություններով
 • Տրամադրել կազմակերպական և մասնագիտական խորհրդատվություն կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում
 • Իրականացնել գյուղական համայնքների բնակչության ֆինանսա-տնտեսական և սոցիալական վիճակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ և ծրագրեր
 • Կանոնադրական նպատակներից բխող ուսումնա-մեթոդական գործունեություն` կադրերի վերապատրաստում, որակավորման բարձրացմանն ուղղված ուսուցում, ուսումնական ծրագրերի մշակում, դասընթացների և գիտաժողովների կազմակերպում
 • Կանոնադրական նպատակներից բխող միջազգային համագործակցության իրականացում` Հայաստանում լավագույն պրակտիկայի ներդրման նպատակով:

Տես «ԿԱՆԱՉ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հիմնադրամի ամբողջական կանոնադրությունը pdf ֆորմատով այստեղ։